Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Slachtmoanne 2018


KICK OUT AKKE

Meidieling fan de redaksje:

Yn it ramt fan hjoeddeiske ûntwikkelings yn de wrâld om ús hinne ha wy besluten om de rol fan ús fêste kolumniste, Akke de Ka, neier tsjin it ljocht te hâlden. Se mei dan wol yntusken al fjouwerentritich jier by dizze krante yn tsjinst wêze, mar dat wol net sizze dat se ûnder en boppe de wet stiet. It falt net te ûntkennen dat se swart is. En dêrmei ûntstiet der in probleem, want wy witte allegear wol dat alhiel swarte fantasij-figueren, lyk as Swarte Pyt en dus ek Akke de Ka, wat langer wat mear yn in kwea deiljocht komme te stean. Resintlik is de redaksje hjiroer benadere troch in oantal foarútstribjende Riesters, dy har ferienige ha yn de aksjegroep Kick Out Akke. Se binne fan miening dat de Kattebel har net langer in poadium biede mei, omdat se mei har opruiende taal hieltyd wer bepaalde befolkingsgroepen op it harspit nimt. Kear op kear kinne jim yn har stikjes lêze hoe se minsken ûnterjochte diskriminearret en besteande foaroardielen befestiget. Benammen de groep fan gemeente-amtners fielt him hjirtroch kwetst. En dat binne dochs gjin mindere Nederlanners as wy, allinne omt se by de gemeente wurkje?
Dit kin sa net langer, seit de aksjegroep en dêrom roppe se de Riesters op ta in blokkade fan it Tsjerkepaad, om Akke sadwaande de foet dwers te setten. De redaksje wol de eagen net slute foar dizze tanimmende politike korrektens en is fan miening dat der ien lijn lutsen wurde moat: gjin Swarte Pyt, dan ek gjin Akke. En sa 't yn 'e Swarte Pite-diskusje de roetfeech-pyt de oplossing is, sa ha wy besluten om tenei dizze kolumn skriuwe te litten troch Eabele Ekster. Ut de kastanjebeam foar de âld pastorij. Hy hat tasein om him net al te swart-wyt op te stellen. Ek wolle wy dêrmei al fêst safolle as kin rekken hâlde mei de gefoelichheden fan ús nije boargemaster, Marga Waanders, dy yn Dokkum mooglik slim traumatisearre rekke is troch dit hiele gedoch.
Lykwols binne wy der net gerêst op dat Akke echt it fjild romje sil, want wy hearden dat se drekst neidat se hjir lucht fan krige, se ôfsetten is nei Skingen, nei Wim en Jantien. Wy binne bang dat se Wim Anker yn 'e earm nimme sil en dat se der in rjochtsaak fan meitsje wol. En mei sa'n abbekaat stiet se fansels sterk yn 'e skuon. Anker en De Ka skine al útnoege te wêzen foar DWDD en der wurdt ek in crow-funding aksje opset. Takom moanne sille wy sjen wa de striid wûn hat.

De redaksje fan de Kattebel.