Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Foarmoanne 2023
 
AKKE WOL JIM CHIPPE
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Der binne tefolle wylde katten yn Fryslân, sizze se by de provinsje. Dat is net goed foar de fûgels. Dy ha bot te lijen fan dizze lustmoardners. As prominent lid fan de fûgelstân bin ik de earste om dit te befestigjen. Fryske jagers ha opdracht om se del te knallen, wat dan ek by boskjes bart. As Russyske huerlingen wurde se delmeand.
 
Katteleafhawwers sitte op dit punt yn it ferhaal al te skodholjen, mar útsoarte hearre jo my net kleien. Dy bisten binne gewoan ûntsettend min opfieden. Net allinnich wolle se my en Durk en alle oare fûgels foar de lol opfrette, mar ferfolgens skite se ek noch ris oeral en nergens del, it leafste by de buorlju. Hjir by my op it tsjerkhôf is it slim. In krekt groeven grêf is alhielendal net feilich, mei dy moaie losse modder. Krekt in kattebak, no.
 
Mar no binne ik en de jagers weromfluite troch de Partij voor de Dieren oangeande ús stânpunt oer dizze bistesoart. Dy katten kinne it net helpe dat se sa dogge, want dat is it ynstinkt. It is better om alle katten in chip te jaan, sadat de eigner achterhelle wurde kin. En oars mar steliri… stereoli.. steseli.. no ja, de kloaten der ôfsnije. Ik moat sizze, dat fyn ik ek wol in goed idee. En dat jildt dan ferplichte foar alle katten. Dus ek foar de Riester Katten. Utsûnderingen binne net mooglik, dat wurdt administratyf te yngewikkeld. Jim kinne kieze: in lyts chipke ûnder de hûd, of it mes yn de kroanjewielen. In maklike kar? Dat wit ik noch sa krekt net. Want yn it earste gefal binne jim foar my. Ik bestel nammentlik in útlêsapparaat, wêrmei ik fia jim mobile tillefoan tagong krij ta jim chip. De app ha ik al downloaden. Sadwaande kin ik altyd kontrolearje wêr jim úthingje. En as jim wat útspookje dat my net noasket, dan jou ik dat fuortendaliks troch oan de autoriteiten. Mei namme en tanamme en de eksakte koördinaten. Bliuwt it tsjerkhôf tenei ek skjin. Sa ’t it moderne sprekwurd seit: fertrouwen is goed, mar kontrôle is better. Dan hoege ik en Durk ek net hieltyd mear om ús hinne te sjen oft der net ien op ús leit te loeren. De iennichste dy loert, dat bin ik.
 
 
 
Durks Akke