Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Slachtmoanne 2023
 
 
AKKE JOUT IT WEI
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Hat it jim ek sa goed smakke, dy gratis lunch lêsten yn de Rede? My en Durk wol. Wy wiene as earsten yn de seal, doe’t de doar iepen gie en wy ha ús hielendal fol fretten. En wy ha ek noch in tas fol broadsjeboel meinaam nei hûs. Wat wol je ek at it gratis is. Want it wie allegear op kosten fan de provinsje Fryslân. Hiele Rie sêd op kosten fan de oerheid, dat ha se yn de rest fan Nederlân net. Wy treffe it mar mei sa ’n provinsjebestjoer. It begryp dat se oan de Twabaksmerk in potsje ha foar it by inoar bringen fan lokale bedriuwen en de ynwenners. ‘Mienskip en Bedriuw yn Ferbining’ neame se dat. Se fine dat wy mear ferbine moatte, ek de net-EHBO leden. Ik hie it hjir mei Durk oer en dat brocht him op in idee. Hy hat syn hiele libben al graach in eigen bedriuw begjinne wollen, mar hy hat dêr de harsens net foar, lit stean it jild. Mar op sa’n wize wurdt it sokken as him wol hiel maklik makke. Dat hy hat him fuortendaliks ynskriuwe litten by de Keamer fan Keaphannel. En no hat er syn eigen lokaal bedriuw, spesialisearre yn it iennichste wêr ’t er wat fan ôf wit: drank. Hjir ûnder yn de toer is er in drankehannel anneks sliterij oan it ynrjochtsjen. Ik frege him: hast al in pakkende firmanamme? Dêr yn Skearnegoutum bygelyks ha se de Wijn en Whisky Schuur, dat bekt lekker, dat ûnthâlde de minsken. Soks moatsto ek betinke foar dyn nije saak. Dat no ha wy hjir yn Rie de Bier en Bearenburch Toer. Hy hat him fuortendaliks oanmeld foar de subsydzjeregeling by de provinsje en sadwaande organisearret De Bier en Bearenburch Toer meikoarten yn de Rede in gratis doarpsbuorrel foar it hiele doarp. Durk hat der al omraak op ynkocht. Under yn de toer stiet it fol mei kratten bier en pallets mei doazen bearenburch. De rekken hat er nei it Provinsjehûs stjoere litten. De drank sil ryklik floeie en it wurdt allegear betelle troch de provinsje Fryslân, want der is ommers neat wat sa goed ferbynt as dat jo meiinoar in flink stik yn ‘e kraach sûpe.
 
It hiele doarp lam op kosten fan de provinsje. Eindelik wurdt ús belestingjild in kear goed bestege.
 
 
 
Durks Akke